หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวพิมพิสร วงศ์ศิลป์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
กลุ่ม : ฝ่ายสนับสนุนการสอน
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวจุฬาวรรณ สร้อยสังวาลย์
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวดวงฤทัย บ่อคำเกิด
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
นางพัชรี ลันดา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวดวงใจ สิงห์สัน
ตำหแน่ง : ครุธุรการ
กลุ่ม : ครูธุรการ
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นางกุลชญา กันธิยาใจ
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : เด็กพิเศษเรียนร่วม
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,988,397 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,288,973 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,597,195 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,297,207 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,052,630 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 957,505 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 945,789 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 812,834 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 807,649 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 802,223 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 800,977 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 793,824 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 776,218 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 775,605 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
เหรียญทองอันดับ 1 กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ (คำคม)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : เด็กหญิงศิริเกษ แซ่ฟุ้ง
ร.ร.บ้านรังแตน    จ.ระนอง
เหรียญทองอันดับ 1 กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ (คำคม)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : เด็กหญิงปนัดดา ทับจันทร์
ร.ร.บ้านรังแตน    จ.ระนอง
เหรียญทองอันดับ 1 กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ (A MATH)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : เด็กชายสันติสุก ใสสุก
ร.ร.บ้านรังแตน    จ.ระนอง
เหรียญทองอันดับ 1 กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ (A MATH)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : เด็กชายปฏิพล ท่าเลิศ
ร.ร.บ้านรังแตน    จ.ระนอง
เหรียญทองอันดับ 1 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : เด็กหญิงเกษดา มอบทองหลาง
ร.ร.บ้านรังแตน    จ.ระนอง
เหรียญทองอันดับ 1 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : เด็กหญิงอรนิช ก๋งทอง
ร.ร.บ้านรังแตน    จ.ระนอง
เหรียญทองอันดับ 1 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : เด็กหญิงวงศ์ผกา แสนโสภา
ร.ร.บ้านรังแตน    จ.ระนอง
บทคัดย่อโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ปี 2555
โดย :
ร.ร.พลูตาหลวงวิทยา(อบจ.ชบ.6)    จ.ชลบุรี
หรียญทองอันดับ 1 การประกวดการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : เด็กหญิงเนตรชนก ทัพพะรังษี
ร.ร.บ้านรังแตน    จ.ระนอง
เหรียญทองอันดับ 1 การประกวดการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : เด็กหญิงภวิกา จันทเขตต์
ร.ร.บ้านรังแตน    จ.ระนอง
เหรียญทองอันดับ 1 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
โดย : เด็กหญิงมัลลิกา จอดนอก
ร.ร.บ้านรังแตน    จ.ระนอง
เหรียญทองอันดับ 1 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
โดย : เด็กหญิงศิริวรรณ เชิดเวียง
ร.ร.บ้านรังแตน    จ.ระนอง
เหรียญทองอันดับ 1 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
โดย : เด็กชายจิรายุทธ ทองพลอย
ร.ร.บ้านรังแตน    จ.ระนอง
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับป.1-3
โดย : เด็กหญิงชนิดา คงคาลัย
ร.ร.บ้านพุต่อ    จ.อุทัยธานี
ท่องอาขยานทานองเสนาะ
โดย : เด็กหญิงกัญญามาศ จันทร
ร.ร.บ้านพุต่อ    จ.อุทัยธานี
การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์
โดย : เด็กชายฐนกร อนุศักรและเด็กหญิงเปรมประภา ศรีเดช
ร.ร.บ้านพุต่อ    จ.อุทัยธานี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
โดย : เด็กชายพีรพล ป้อมคำและเด็กชายอนุสรณ์ มุ่ยแดง
ร.ร.บ้านพุต่อ    จ.อุทัยธานี
แข่งขันเล่านิทานระดับชั้นป.4-6
โดย : เด็กชายดำรงศักดิ์ มะธิโต
ร.ร.บ้านพุต่อ    จ.อุทัยธานี
เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน [ทีม 8-10 คน] ระดับ ม.1-3
โดย : เด็กหญิงวรัญญา ช่างดี และเพื่อนนักเรียน รวม 10 คน
ร.ร.โพนสวางนางิ้ววิทยา    จ.นครพนม
เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น [เดี่ยว] ระดับ ม.1-3
โดย : เด็กหญิงณิชกานต์ วิทยาพงษ์
ร.ร.โพนสวางนางิ้ววิทยา    จ.นครพนม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 137/253 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th