หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นายไกรสวัสดิ์ คำมี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,964,974 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,280,124 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,590,507 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,286,173 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,046,730 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 951,420 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 938,696 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 809,399 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 802,346 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 798,853 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 796,036 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 789,461 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 767,561 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 765,974 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
เหรียญทองอันดับ 1 กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ (คำคม)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : เด็กหญิงศิริเกษ แซ่ฟุ้ง
ร.ร.บ้านรังแตน    จ.ระนอง
เหรียญทองอันดับ 1 กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ (คำคม)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : เด็กหญิงปนัดดา ทับจันทร์
ร.ร.บ้านรังแตน    จ.ระนอง
เหรียญทองอันดับ 1 กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ (A MATH)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : เด็กชายสันติสุก ใสสุก
ร.ร.บ้านรังแตน    จ.ระนอง
เหรียญทองอันดับ 1 กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ (A MATH)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : เด็กชายปฏิพล ท่าเลิศ
ร.ร.บ้านรังแตน    จ.ระนอง
เหรียญทองอันดับ 1 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : เด็กหญิงเกษดา มอบทองหลาง
ร.ร.บ้านรังแตน    จ.ระนอง
เหรียญทองอันดับ 1 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : เด็กหญิงอรนิช ก๋งทอง
ร.ร.บ้านรังแตน    จ.ระนอง
เหรียญทองอันดับ 1 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : เด็กหญิงวงศ์ผกา แสนโสภา
ร.ร.บ้านรังแตน    จ.ระนอง
บทคัดย่อโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ปี 2555
โดย :
ร.ร.พลูตาหลวงวิทยา(อบจ.ชบ.6)    จ.ชลบุรี
หรียญทองอันดับ 1 การประกวดการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : เด็กหญิงเนตรชนก ทัพพะรังษี
ร.ร.บ้านรังแตน    จ.ระนอง
เหรียญทองอันดับ 1 การประกวดการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : เด็กหญิงภวิกา จันทเขตต์
ร.ร.บ้านรังแตน    จ.ระนอง
เหรียญทองอันดับ 1 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
โดย : เด็กหญิงมัลลิกา จอดนอก
ร.ร.บ้านรังแตน    จ.ระนอง
เหรียญทองอันดับ 1 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
โดย : เด็กหญิงศิริวรรณ เชิดเวียง
ร.ร.บ้านรังแตน    จ.ระนอง
เหรียญทองอันดับ 1 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
โดย : เด็กชายจิรายุทธ ทองพลอย
ร.ร.บ้านรังแตน    จ.ระนอง
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับป.1-3
โดย : เด็กหญิงชนิดา คงคาลัย
ร.ร.บ้านพุต่อ    จ.อุทัยธานี
ท่องอาขยานทานองเสนาะ
โดย : เด็กหญิงกัญญามาศ จันทร
ร.ร.บ้านพุต่อ    จ.อุทัยธานี
การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์
โดย : เด็กชายฐนกร อนุศักรและเด็กหญิงเปรมประภา ศรีเดช
ร.ร.บ้านพุต่อ    จ.อุทัยธานี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
โดย : เด็กชายพีรพล ป้อมคำและเด็กชายอนุสรณ์ มุ่ยแดง
ร.ร.บ้านพุต่อ    จ.อุทัยธานี
แข่งขันเล่านิทานระดับชั้นป.4-6
โดย : เด็กชายดำรงศักดิ์ มะธิโต
ร.ร.บ้านพุต่อ    จ.อุทัยธานี
เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน [ทีม 8-10 คน] ระดับ ม.1-3
โดย : เด็กหญิงวรัญญา ช่างดี และเพื่อนนักเรียน รวม 10 คน
ร.ร.โพนสวางนางิ้ววิทยา    จ.นครพนม
เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น [เดี่ยว] ระดับ ม.1-3
โดย : เด็กหญิงณิชกานต์ วิทยาพงษ์
ร.ร.โพนสวางนางิ้ววิทยา    จ.นครพนม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 137/253 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th